top of page

การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชน

(Brand design and development for community enterprise)

cdd-logo.png

  คอร์สจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบและพัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จัดขึ้นวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

bottom of page