โครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

 โครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้จัดทำหลักสูตรกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการสังคมและชุมชน (community-based service learning) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ตามแนวทางของทุน พสวท. เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย เหล่านี้ สำหรับนักเรียนทุน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก ทั้งผู้ที่ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ