การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ในการให้บริการประชาชนด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ