top of page

การประชุมสัมนาเรื่องการเสริมสร้างความสุจริตด้วยแนวคิด "ห้องปฏิบัติการภาครัฐ"

LogoOpdc59.png

  การจัดประชุมสัมนาเพื่อการขยายผลของโครงการห้องปฏิบัติการภาครัฐสู่หน่วยงานอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้ง 13 จังหวัด โดยให้ทดลองการดำเนินงานตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้หัวข้อการเสิรมสร้างความสุจริตด้วยแนวคิด "ห้องปฏิบัติการภาครัฐ"

bottom of page