top of page

Chananya Prasartthai

General Manager

P'design_v1.png

ผู้จัดการโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

 • 2556: ปริญญาตรี (การวิจัยทางสังคม)
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับที่ 1)

 • 2559: ปริญญาโท (การวิจัยทางสังคม) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับที่ 1)

ประสบการณ์ทำงาน:

 • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการโครงการห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 • 2560: นักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2559: นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 • 2556 - 2558: ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

ประสบการณ์กิจกรรมและการฝึกงานในมหาวิทยาลัย:​

 • ผู้ช่วยอาจารย์ในการเขียนตำราวิชาสถิติศาสตร์ สำหรับการวิจัยทางสังคม

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยสอนในรายวิชากระบวนการประชามติ

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยสอนในรายวิชาสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับการวิจัยทางสังคม

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้บรรยายพิเศษในรายวิชา สม. 602 วิธีวิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ

          หัวข้อบรรยาย การใช้โปรแกรม NVIVO วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อบรม:​

 • นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทยศึกษาครั้งที่ 6 ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ซอมบี้จากโครงสร้างนิยมสู่หลังโครงสร้างนิยม” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยี         ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (และการใช้ QGIS)”

     ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว

 • นักวิจัย:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ                            ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม                                จังหวัด กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการขับเคลื่อน                                          ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ                          ภายในประเทศ : จัดทำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

     ชื่อภาษาอังกฤษ: Government Innovation Lab

     ผู้สนับสนุนทุน: สำนักงาน ก.พ.ร.

      ปีีที่ดำเนินงาน: 2560

 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

     ผู้สนับสนุนทุน: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว                                 อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 • ผู้ช่วยนักวิจัย:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม                                 อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม

     ผู้สนับสนุนทุน: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ผู้ช่วยนักวิจัย:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการศึกษาการรับรู้ด้าน Low Carbon Tourism ของ                               นักท่องเที่ยวที่เลือกพักในสถานประกอบการภาคีเครือข่าย                             ที่พักภาคีเครือข่ายของ อพท.

    ผู้สนับสนุนทุน: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว                                 อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 • ผู้ช่วยนักวิจัย:

    ชื่อภาษาไทย: โครงการจัดทำดัชนีชี้วัด “ความเป็นธรรมทางสังคม”

    ผู้สนับสนุนทุน: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 • งานวิจัยที่กำลังทำ

 • ผู้วิจัย:

    ชื่อภาษาไทย: โครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ                        การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

    ผู้สนับสนุนทุน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • ชนัญญา ประสาทไทย. (2559). ซอมบี้ไทย สังคมไทย และการเมืองไทย. วารสารสังคมศาสตร์, 28(2/2559), 105-131.

 

 • ทุนที่เคยได้รับ

 • ทุนเรียนดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         ปีี 2553

 • ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีี 2554

 • ทุนนักกิจกรรมเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีี 2554

 • ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์  ประจำปีีการศึกษา 2559           หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

bottom of page