top of page

Chanya Punyakunpol

COO

P'Ping_v4.png

ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

 • 2554: Bachelor of Arts and Science in Economics and Mathematics & Computational
  Science (with Honors), Stanford University, Palo Alto, California, USA    

วิทยานิพนธ์: “The Effect of Preferential Trade Agreement: The Case of Brazil and the U.S.,” ได้รางวัล
Stanford Major Grant for Senior Honor Thesis ที่ปรึกษา: Robert W. Staiger

 • 2557: Juris Doctor, Cornell Law School, Ithaca, New York, USA

 • 2557: เนติบัณฑิต: New York

 

รางวัลและทุนการศึกษา:

 • 2549 - 2557: ทุนเล่าเรียนหลวง

 • 2553: Stanford Major Grant for Senior Honor Thesis Award

 • 2555: Cornell Law School: Dean’s List

 • 2556: Cornell Law School: Dean’s List

ประสบการณ์ทำงาน:

 • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน: ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วน                                 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 • มกราคม 2559 – ธันวาคม 2560: อาจารย์ประจํา วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2560: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • สิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2560: ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมสังคม GLab วิทยาลับโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ธันวาคม 2557 – กรกฎาคม 2558: ที่ปรึกษากฎหมาย,                   บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซีจํากัด - Financial
  Service Practice Group, Project Finance section

 • พฤษภาคม 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2556: ที่ปรึกษากฎหมายฝึกงาน,     DFDL Legal & Tax

 • พฤษภาคม 2555 – สิงหาคม 2555: ผู้ช่วยวิจัย, องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  (โครงการจัดทําคู่มือทางเศรษฐศาสตร์การค้าสําหรับนักกฎหมาย)

 • พฤษภาคม 2552 – สิงหาคม 2552: ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา (โครงการวิจัยร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ เพื่อศึกษาผลกระทบของศาสนาต่อสถานะทางสังคมของผู้อพยพชาวเซเนกัลในประเทศฝรั่งเศส)
   

ประสบการณ์ที่ปรึกษา:

 • กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน: มูลนิธิแม่ฟ้้าหลวง และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Network Thailand)

 • กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ สําหรับการออกแบบนโยบายและโครงการ)

 • พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (โครงการ SET Social Impact ระยะที่ 2)

 • พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน: The Center for People and Forests (RECOFTC) (Private Sector Assessment and Engagement in Forest Landscape Restoration)

 • มกราคม 2560 – มกราคม 2561: TESS Co., Ltd. และ Japan International Cooperation Agency (JICA) (โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายและการตลาดสําหรับอุปกรณ์ฟืื้นฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการในประเทศไทย)

 • กันยายน – ตุลาคม 2560: ทันตแพทยสภา (โครงการศึกษาผล กระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) ควบคุมนิวเคลียร์สําหรับการรักษาทางทันตแพทย์)

 • พฤษภาคม 2559– เมษายน 2560: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการ SET Social Impact)

 • พฤษภาคม 2559 – กรกฎาคม 2559: ธนาคารพัฒนาเอเชีย          (Asian Development Bank) (โครงการศึกษาการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse  Mortgage) ในประเทศไทย)

 

รายวิชาที่เคยสอน:

 • TU 100 Civic Engagement (ภาษาอังกฤษ)

 • GS 341 Social Innovation II (ภาษาอังกฤษ)

 • GS 441 Community-Based Learning Initiative II (ภาษาอังกฤษ)

 • GS 240 Introduction to Social Entrepreneurship and Social Innovation (ภาษาอังกฤษ)

 • DBT 425 Introduction to Social Entrepreneurship and Social Innovation (ภาษาอังกฤษ)

 • UD 444 Introduction to Social Entrepreneurship and Social Innovation (ภาษาอังกฤษ)

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว

 • ผู้วิจัย:

    ชื่อภาษาไทย: โครงการร่างหลักสูตรสําหรับการบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง                          สังคมสําหรับผู้พิการ

    ชื่อภาษาอังกฤษ: Incubation for Universal Design-Based Social                                         Enterprises

    ผู้สนับสนุนทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคม                              และความมั่นคงมนุษย์

 • ผู้วิจัย:

    ชื่อภาษาไทย: โครงการวิจัยผลลัพธ์ทางสังคมของธุรกิจเพื่อสังคมใน                                  ประเทศไทย

    ผู้สนับสนุนทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • ผู้วิจัย:

    ชื่อภาษาไทย: โครงการ Workable คนพิการทำงานได้

    ผู้สนับสนุนทุน: ธนาคารออมสิน

 

 • งานวิจัยที่กำลังทำ

 • หัวหน้าโครงการ:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการศึกษาผลกระทบจากกฎหมาย: กรณีศึกษาจาก                               มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ                             ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552

     ผู้สนับสนุนทุน: วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้วิจัย:

     ชื่อภาษาอังกฤษ: Community-Owned Canal Transit System

     ผู้สนับสนุนทุน: Rockefeller foundation

 

 • ผลงานที่กำลังจะได้รับการตีพิมพ์

 • ผู้แต่ง: Legal Options for Social Enterprises ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย                ธรรมศาสตร์ (กําลังอยู่ระหว่างจัดทํา)

 • ผู้แต่ง: “Social Enterprise Landscape in Thailand,” Social Enterprise                   Models in Asia, International Comparative
            Social Enterprise Models, Routledge (กําลังรอตีพิมพ์)

 

 • การนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยากรรับเชิญ

 • ธันวาคม 2561: Panelist, Sustainability Initiative – Interdisciplinary Research and Practice, 2nd International Conference of the NIDA Law for Development, Graduate School of Law, National Institute of Development Administration, Thailand

 • สิงหาคม – กันยายน 2560: วิทยากรรับเชิญ, หัวข้อ การทําวิจัยด้านนวัตกรรมทางสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2559 – ปัจจุบัน: ผู้บรรยาย, หลักสูตรสร้างเสริมธุรกิจเพื่อสังคม SE 101, SE 102 และ SE 201 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มิถุนายน 2559 - 2561: วิทยากรรับเชิญ, Pre-Departure Orientation Program for Thai Scholars, สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 • พฤษภาคม 2560: นําเสนอผลงาน, “How Empowering the Persons with Disability Empowerment Act Actually is?” Promoting Vibrant Social Entrepreneurship: An International Conference, Phnom Penh, Cambodia

 • ตุลาคม 2559: วิทยากรรับเชิญ, วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social
  Enterprise Network Thailand)

 • กุมภาพันธ์ 2559: วิทยากรรับเชิญ, Design Thinking, Orange ASEAN Project, the Embassy of the Netherlands, Bangkok
  Thailand

 • ธันวาคม 2558: วิทยากรรับเชิญ, Theory of Change, YSEALI Program, the Embassy of United States of America, Bangkok
  Thailand

bottom of page