โครงการเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางานด้านสังคม

     โครงการเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางานด้านสังคม (NIA) เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจในศักยภาพและความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคมขององค์กร พร้อมกับการสร้างความเข้าใจในปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างแท้จริง ร่วมสร้างแนวทางพัฒนาสังคม เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยมองผ่านศักยภาพขององค์กร