top of page

“Government Innovation Lab

เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี”

logo.jpg

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ภายใต้โครงการ “Government Innovation Lab เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ กล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมีเข้าร่วมทั้งหมด 80 ท่าน ซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงานภายในจังหวัดสระบุรี เป็นข้าราชการระดับชำนสญการพิเศษ จนถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายในการอบรมทั้ง 2 วัน ได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริการกับประชาชน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นโครงการที่น่าสนใจ และช่วยแก้ปัญหาการบริการได้โดยตรง 

bottom of page