top of page

ภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น

ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี

Disaster-03.png

มาทำความรู้จักภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น

นอกจาก “ละอองฝุ่นควัน”

 

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) ซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสมาชิกจากสหประชาชาติมากกว่า 190 แห่ง ได้จำแนกประเภทของภัยพิบัติไว้ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โดยความท้าทายหลักของการบริหารจัดการภัยพิบัตินั้นมักมาจากตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ หรือ ควบคุมได้ยาก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาของเมืองที่ขาดการวางแผน ความยากจน โรคระบาด ซึ่งภัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต หากขาดความตระหนักในความเสี่ยงของการเกิดภัย ความรุนแรงจากภัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้มีความถี่ของการเกิดภัยเพิ่มขึ้น สถานการณ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสในการสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นด้วย

Disaster-02.png
bottom of page