top of page

งานเสวนา(เกือบ)วิชาการ Passion X Research ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในหัวข้อ "สังคมมนุษย์บำบัด กับบุคคลออทิสติก" สำหรับ Speakers ทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้ คือ

"คุณนนท์ ณปณต โคตพันธ์" ครุศาสตรมหาบัณฑิต จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของวิทยานิพนธ์ "การเปิดโลกการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคคลออทิสติก   และ

"คุณนก จิราภา เดือนเพ็ญศรี" คุณครูการศึกษาพิเศษที่เชื่อใน This Ability ของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการพิเศษทุกคน Speakers ทั้ง 2 ท่านจะมาบอกเล่าประสบการณ์ ร่วทำความเข้าใจบุคคลออทิสติกอย่างลึกซึ้ง การสอนน้อง ๆ และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการใช้ชีวิตให้กับบุคคลออทิสติกเพิ่มมากขึ้น

EVENT4-01.png
IMG_5015.jpg
IMG_4949.jpg
IMG_4970.jpg
IMG_4913.jpg
IMG_4898.jpg
IMG_4850.jpg
bottom of page