top of page

การอบรมเชิงปฏิบัติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

KU_SubLogo_Thai.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นการอบรมที่มุ่งหวังให้คณาจารย์ และนักวิจัย ได้นำรูปแบบการวิจัยที่เน้นการมีส่สนร่วมของคนในชุมชนไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโอกาสในชุมชน โดยได้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ และทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ จากนั้น จึงเป็นการทำงานภาคสนามเพื่อนำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลไปใช้จริงในสนาม จากนั้น นำประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งในลักษณะของปัญหา และโอกาสในการพัฒนาในชุมชนมาพัฒนาเป็นงานวิจัยที่มีคนในชุมชนร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ

bottom of page