top of page

Social Innovation & 
Social Impact Investment

39557603_322616821842156_778301030981959

Research-Based Approach to Innovate “คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน”

เป็นหลักสูตรการอบรมที่ถูกออกแบบ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้ผู้เข้าอบรมเริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือจากการทำวิจัยเป็นหลัก

07/07/2018 - 16/12/2018

Research-Based Approach to Innovate

Closed

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับ การลงทุนทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม (Impact Investing and Social Enterprise) และผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปอย่างแข็งแรง และบรรลุเป้าหมายที่ส่งผลต่อสังคมโดยตรงได้อย่างแท้จริง

05/04/2018 & 10/04/2018

30173689_2281910048702743_647190320_o_ed

SE 102

Closed

23/08/2018 - 24/08/2018

โครงการเสริมสร้างความมั่นใจในการทํางานด้านสังคม เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจในศักยภาพและความต้องการในการแก้ไขปัญหาสังคมขององค์กร พร้อมกับการสร้างความเข้าใจในปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างแท้จริง ร่วมสร้างแนวทาง
พัฒนาสังคม เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน โดยมองผ่านศักยภาพขององค์กร

39894643_10215107139169621_5805028795991

โครงการเสริมสร้างความมั่นใจ

ในการทำงานด้านสังคม

Closed

e9ad9fee9d0bc73e0b2c055eb0b268ce_XL.jpg

29/11/2017 & 30/11/2017

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และนวัตกรรม (Innovation)   เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยจัดร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

Closed

SE & Innovation Workshop

bottom of page