top of page

Piyanat Chasi

Research Assistant

ผู้ช่วยนักวิจัย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

 • 2560: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
  สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Keng.png

ประสบการณ์ทำงาน:

 • ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน: ผู้ช่วยวิจัย ห้างหุ้นส่วน จํากัด เดอะ ทิซิส

 • มกราคม2559: ผู้ช่วยนักวิจัยด้านข้อมูลในโครงการประเมินผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน (อพท.)


 

ประสบการณ์กิจกรรมและการฝึกงานในมหาวิทยาลัย:

 • Receptionist at the International Union for Anthropology and Ethnological Science (IUAES)

 • กรรมการนักศึกษาฝ่ายประสานงานและค่าย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • รองประธานค่ายใหญ่ 8 เขาวัง...ขังหัวใจ: ค่ายศึกษาเรียนรู้ประจำปี         ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2560

 • คณะกรรมการบัณฑิตประจำปีการศึกษา     

     2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ประสบการณ์อบรม:

 • โครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี (พสวท.)

 • อบรมเชิงปฎิบัติการ: โครงการ “Government Innovation Lab”
  เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี


   

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

งานวิจัยที่กำลังทำ

 • ผู้ร่วมวิจัย

ชื่องานวิจัย: SET Social Impact: On - site  
ผู้สนับสนุนทุน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อภาษาไทย: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการข้าวฮางอินทรีย์ (ข้าวกล้องงอกบ้านถลุงเหล็ก)
ผู้สนับสนุนทุน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

bottom of page