top of page

Pongsamut Srisopar

Head of Administration

wink_v1.png

ผู้ประสานงานโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

 • 2558: ปริญญาตรีสาขาวัสดุศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน:

 • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน: ผู้ประสานงานโครงการ                       ห้างหุ้นส่วน จํากัด เดอะ ทิซิส

 • กุมภาพันธ์ 2560 - ธันวาคม 2560: ผู้ประสานงานโครงการศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พฤษภาคม 2560 - ธันวาคม 2560: ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กันยายน 2559 - เมษายน 2560: ผู้ช่วยผู้บริหารบริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด

 • มิถุนายน - สิงหาคม 2558: ฝึกงานที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

  • วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารประกอบโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันและเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์

  • วิเคราะห์ขนาดอนุภาค

 

ประสบการณ์กิจกรรมและการฝึกงานในมหาวิทยาลัย:

 • 2560: ฝ่ายเมคอัพคอสตูม คอนเสิร์ต 80 ปีี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2557: The Oldies concert ,คอนเสิร์ต TU Folksong

 • ตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559: การศึกษาการผสมลูกเหล็กกล้าไร้สนิมในอะลูมิเนียมเหลวเพื่อเป็นวัสดุเสริมแรง: การพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ตะกรันอะลูมิเนียมจากอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์อบรม:

 • กรกฎาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560: SE101 Workshop Series 2016

 

ประสบการณ์การจัดอบรม:

 • กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ สําหรับการออกแบบนโยบายและโครงการ)

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว

 • ผู้ช่วยวิจัย:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการ Workable คนพิการทำงานได้

     ผู้สนับสนุนทุน: ธนาคารออมสิน

    ปีีที่ดำเนินงาน: 2560

 • ผู้ช่วยวิจัย:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ                             ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม                                 จังหวัด กิจกรรมที่ 3  การดำเนินการขับเคลื่อน                                         ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ                                       เศรษฐกิจภายในประเทศ : จัดทำห้องปฏิบัติการนวัตกรรม                             ภาครัฐ (Government Innovation Lab) ในระดับพื้นที่

     ผู้สนับสนุนทุน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

     ปีีีที่ดำเนินงาน: 2560

 • ผู้ช่วยวิจัย:

     ชื่อภาษาไทย: รายงานวิเคราะห์กรณีกฎหมายควบคุมเครื่องมือทาง                                  ทันตกรรมบทสรุปผู้บริหาร

     ผู้สนับสนุนทุน: ทันตแพทยสภา

     ปีีที่ดำเนินงาน: 2560

bottom of page