top of page
  • Writer's pictureTSIS

ผลสำรวจประสิทธิภาพการ "Work from home" ในช่วงที่ผ่านมา

by Piyanat Chasi & Setthaphong Matangka

หากใครพอจำได้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม The TSIS มีการจัด Mini Research เพื่อศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการ Work from home ในช่วงที่ผ่านมา” โดยเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทำงานจากที่บ้านในเดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 315 คน เพื่อสำรวจประสิทธิภาพในการทำงานของการ Work from home

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 315 คน พบว่าสัดส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมากที่สุดคือ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 67 กลุ่มอื่นได้แก่ ข้าราชการ อาชีพอื่น ๆ อาทิ Freelance เป็นต้น ประกอบธุรกิจส่วนตัวและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.10, 10.80, 5.70 และ 4.40 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 35 ปี และระหว่าง 22-28 ปี ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 38.70 และ 33 ตามลำดับ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการ Work from home มากกว่า 30 วันขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 74.60


ประสิทธิภาพของการทำงานในช่วง Work from home ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.50 รองลงมาคือมีประสิทธิภาพการทำงานระดับมากและน้อย ร้อยละ 26 และ 17.50 ตามลำดับ


เมื่อถามประเด็นเรื่องการกำหนดระยะเวลาทำงานเมื่อต้อง Work from home พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกำหนดระยะเวลาเมื่อต้อง Work from home และไม่กำหนดระยะเวลาการทำงานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 56.80 และ 43.20 ดังนั้นในประเด็นเรื่องการกำหนดระยะเวลาการทำงานจะมีหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันมาก


สำหรับความพร้อมและสภาพแวดล้อม (อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต บรรยากาศ) ในการ Work from home กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพร้อมในระดับปานกลางและมาก ร้อยละ 55.20 และ 30.80 ตามลำดับ ท้ายสุดแนวทางการทำงานในอนาคต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการแนวทางการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศและ Work from home สูงถึงร้อยละ 76.80 ในประเด็นนี้เรามองว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ Work from home จึงได้ผลออกมาดังที่เห็น อย่างไรก็ตามการทำงานที่ออฟฟิศก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่

ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการ Work from home เมื่อจำแนกตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการมีหรือไม่มีการกำหนดระยะเวลาการ Work from home ต่างมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับปานกลาง


อย่างไรก็ตามเมื่อจำแนกตามเกณฑ์อายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 22 ปี ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีประสิทธิภาพการ Work from home หรือประสิทธิภาพจากการเรียนออนไลน์ในระดับน้อย ร้อยละ 75

ประเด็นเรื่องความพร้อมหรือสภาพแวดล้อมในการ Work from home หมายรวมถึงความพร้อมทั้งในด้านของอุปกรณ์การสื่อสาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานหรือการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่ผ่านมาประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงคือ ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของการศึกษาไทย ซึ่งพบปัญหาตั้งแต่อาทิตย์แรกของการทดลองเรียน มิหนำซ้ำยังเป็นการตอกย้ำและสะท้อนถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมแก่กลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความพร้อมในการ Work from home อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.10 ในส่วนนี้เรามองว่ากลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในปัจจุบันนิยมใช้รูปแบบ Home office ทำให้ความพร้อมในการ Work from home อยู่ในระดับมาก ในประเด็นนี้เราไม่ได้พูดถึงผลประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทั้งคนที่ทำธุรกิจประเภทร้านอาหาร ร้านขายสินค้า โรงแรม เครื่องประดับ ธุรกิจท่องเที่ยวและอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ และข้าราชการมีความพร้อมในการ WFH อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.60, 50, 47.10 และ 42.10 ตามลำดับ


เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า กลุ่มที่อายุระหว่าง 29 - 35 ปี มีความพร้อมในการ Work from home ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมากในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 44.70 และ 41.20 ตามลำดับ ในขณะกลุ่มที่อายุมากกว่า 35 ปี ระหว่าง 22 - 28 ปี และน้อยกว่า 22 ปี มีความพร้อมในระดับปานกลาง


ผลสำรวจข้างต้นเรื่องความพร้อมในการ Work from home ที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางถึงมาก สอดคล้องกับการเป็นคนยุคมิลเลนเนียล อายุตั้งแต่ 23 - 38 ปี ผลสำรวจบริษัททั่วโลกโดย International Workplace Group ในปี 2018 พบว่า หลายบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนการจ้างงานให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านและเริ่มรับคนที่เป็นพนักงานฟรีแลนซ์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้บ้านสำหรับคนในช่วงอายุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมแก่การทำงานด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านอุปกรณ์ดิจิทัล อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเภทของงานแต่ละอาชีพ


หมายเหตุ : สำหรับท่านใดที่สนใจอยากอ่านรายงานวิจัยฉบับเต็มพร้อมตารางแสดงผลสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างไปศึกษาดูได้นะครับ

Work From Home
.pdf
Download PDF • 875KB

Illustration by Arnon Chundhitisakul


 

519 views0 comments

Comments


bottom of page