top of page

โครงการการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Screen Shot 2561-08-29 at 4.28.20 PM.png

  โครงการการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยทำการศึกษา ทัศนคติและบริบททางความคิดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ดูว่า หน่วยงานเหล่านี้ มีทัศนคติอย่างไรต่อ "บทบาท อำนาจ หน้าที่ และยุทธศาสตร์ ของ สทนช."

 

  เนื่องจาก สทนช. เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำงานที่เกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน สทนช. จึงจำเป็นจะต้องทราบทัศนคติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการ "สื่อสาร ทำความเข้าใจ" บทบาท อำนาจ หน้าที่ของ สทนช. ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ อันนำไปสู่การบูรณาการงานและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

bottom of page