top of page

โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

OahPh4k-.jpg

   โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่) เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการศึกษาดูงานด้านชุมชนแออัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นให้สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนาได้ ตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่นและ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด” ของการเคหะแห่งชาติ

bottom of page