โครงการอบรมต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (SE102)

   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับ การลงทุนทางสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม (Impact Investing and Social Enterprise) และผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปอย่างแข็งแรง และบรรลุเป้าหมายที่ส่งผลต่อสังคมโดยตรงได้อย่างแท้จริง