top of page

Suphasin Punnarangsri

Research Assistant

ผู้ช่วยนักวิจัย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

 • 2560: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
  สาขาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Bank_.png

ประสบการณ์ทำงาน:

 • ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน: ผู้ช่วยวิจัย ห้างหุ้นส่วน จํากัด เดอะ ทิซิส

 • มกราคม2559: ผู้ช่วยนักวิจัยด้านข้อมูลในโครงการประเมินผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน (อพท.)
   

ประสบการณ์กิจกรรมและการฝึกงานในมหาวิทยาลัย:

 • Receptionist at the International Union for Anthropology and Ethnological Science (IUAES)

 • ประธานกรรมการนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • ประธานค่ายใหญ่ 8 เขาวัง...ขังหัวใจ: ค่ายศึกษาเรียนรู้ประจำปีของ  

     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2560

 • คณะกรรมการบัณฑิตประจำปีการศึกษา     

     2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อบรม:

 • โครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

 • อบรมเชิงปฎิบัติการ: โครงการ “Government Innovation Lab” เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี
   

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

งานวิจัยที่กำลังทำ

 • ผู้วิจัย

ชื่องานวิจัย: SET Social Impact: On - site  
ผู้สนับสนุนทุน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ผู้วิจัย

        ชื่อภาษาไทย: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการข้าวฮาง
        อินทรีย์ (ข้าวกล้องงอกบ้านถลุงเหล็ก)    
        ผู้สนับสนุนทุน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

bottom of page