top of page

Thanaphon Panudomluk

Research Assistant

Farm_v1.png

ผู้ช่วยวิจัยด้านกฎหมาย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

 • 2561: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2554: จบการศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์
   

TOEIC: 935 คะแนน

ประสบการณ์การทำงาน

 • มกราคม พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน: ผู้ช่วยนักวิจัยด้านกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส

 • พ.ศ. 2560: ผู้ช่วยวิจัยด้านกฎหมาย (ฝึกงาน) ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พ.ศ. 2560: แปลเอกสารและเอกสารทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ) ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส

 • จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ความร่วมมือดำเนินงานในโครงการแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

 • ทบทวนวรรณกรรม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ ประเทศสหรัฐอเมริกาและจัดทำรายงานกฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) ระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม

 • ศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อดำเนินการเซ็นสัญญาให้สำเร็จลุล่วง: โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส

 • จดทะเบียนนายจ้างและจดทะเบียนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างสำหรับ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส

 • ร่างสัญญาจ้างลูกจ้างสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส

 • ศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อดำเนินการเซ็นสัญญาให้สำเร็จลุล่วง: โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

ประสบการณ์กิจกรรมและการฝึกงานในมหาวิทยาลัย

 • หัวหน้ากลุ่มโครงงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวิชาหลักชีพ
  นักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประธานโต๊ะกลางสวนรุ่น 30 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

ประสบการณ์การอบรม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE 101) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

  • ผู้ประสานงานโครงการ และผู้เรียบเรียงและจัดทำรายงาน
   ชื่อโครงการ: โครงการการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) “โครงการ อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว”
   ผู้สันบสนุนทุน
   : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   ระยะเวลาดำเนินงาน: 
   กันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 256

  • ผู้ช่วยวิจัย
   ชื่อโครงการ: การสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
   ผู้สนับสนุนทุน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT)
   ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2561

  • ผู้ช่วยวิจัย
   ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายและการตลาดสำหรับอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการในประเทศไทย
   ผู้สนับสนุนทุน: Japan International Cooperation Agency (JICA)
   ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม พ.ศ. 2560-มกราคม พ.ศ. 2561

  • ผู้ช่วยวิจัย
   ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) ควบคุมนิวเคลียร์สำหรับการรักษาทางทันตแพทย์
   ผู้สนับสนุนทุน: ทันตแพทยสภา
   ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2560

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินงานอยู่

 • ผู้ช่วยวิจัย
  ชื่อโครงการ: 
  โครงการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมือง (Cities Without Slums)
  ผู้สนับสนุนทุน: 
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
  ระยะเวลาดำเนินงาน: 
  มิถุนายน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยวิจัย
  ชื่อโครงการ: 
  โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  ผู้สนับสนุนทุน: 
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

bottom of page