top of page

TSIS WITH PARTNER

Untitled-1-01.png

โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่)

01/09/2018 - 30/06/2019

การเคหะแห่งชาติ

On

Going

_20180604_093936.jpg

01/01/2018 - 31/07/2018

โครงการสำรวจภาพลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ

2561 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 7 กลุ่ม

การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย

Closed

01/04/2018 - 30/09/2018

โครงการการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิด และทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

IMG_6480.JPG

สทนช.

Closed

bottom of page