top of page

Wanichsaporn Rawig

Content Director

Ming_V3.png

บรรณาธิการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 

 

ข้อมูลการติดต่อ:

 

ประวัติการศึกษา:

2559: ปริญญาตรีสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน                โทประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน:

 • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน: บรรณาธิการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ ทิซิส

 • 2560: บรรณาธิการ ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • จัดทำ Cover เฟซบุ๊ก SE 101, SE 102 และ SE 201

  • จัดทำ Ad ประชาสัมพันธ์โครงการ SE 101, SE 102 และ SE 201            ในเฟซบุ๊ก 

  • ออกแบบ Mascot สำหรับโครงการ Workshop Super Series 2017
    

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว

 • ผู้เรียบเรียงและจัดทำเนื้อหา:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ                              ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่ม                                จังหวัด กิจกรรมที่ 3 การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                            การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน

                     ประเทศ : จัดทำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

     ชื่อภาษาอังกฤษ: Government Innovation Lab

     ผู้สนับสนุนทุน: สำนักงาน ก.พ.ร.

     ปีีที่ดำเนินงาน: 2560

 • ผู้เรียบเรียงและจัดทำเนื้อหา:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ                                      เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางลำพู

     ผู้สนับสนุนทุน: บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด

 • นักออกแบบกราฟฟิคและอัตลักษณ์องค์กร:

     ชื่อภาษาไทย: โครงการ Workable คนพิการทำงานได้

     ผู้สนับสนุนทุน: ธนาคารออมสิน

     ปีีที่ดำเนินงาน: 2560

 

 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • ผู้พิสูจน์อักษรและเขียนบทความ:

  • นิตยสาร “ยูงทอง” ฉบับที่ 50 (2558)

 • ผู้เขียนข่าวและบทความ (ฝ่ายขาย):

  • หนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย” ปีีที่ 58 ฉบับที่ 2

 • บรรณาธิการบริหาร:

  • หนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย” ปีีที่ 58 ฉบับที่ 4

 • บรรณาธิการข่าว:

  • หนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย” ปีีที่ 58 ฉบับที่ 6 และ 8

 • ผู้พิสูจน์อักษร:

  • หนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย” ปีีที่ 58 ฉบับที่ 10

bottom of page