top of page

ABOUT US

       TSIS (ทีซิส) เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างสังคมการเรียนรู้เชิงวิชาการกับโลกปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในหลากหลายรูปแบบและสาขาวิชาเพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการไปพร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพคืนสู่สังคมผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาจากพื้นฐานการวิจัย ทีซิสเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นนักวิจัยและสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้    

88173995_2561875110698379_3109961990555041792_n.jpeg

 NURTURE ONE RESEARCHER AT A TIME.

VISION

MISSION

bottom of page