การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม 

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  เพื่อสร้างความเข้าใจของการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม และการนำนวัตกรรมไปพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น