top of page

โครงการสำรวจภาพลักษณ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Exat.png

  การสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ เจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คู่ค้า ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคม เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ถึงระดับถาพลักษณ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. มานำเสนอถึงแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์การดำเนินงานฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไปในอนาคต

bottom of page