top of page

Participatory Action Research

การอบรมเชิงปฏิบัติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการอบรมที่มุ่งหวังให้คณาจารย์ และนักวิจัย ได้นำรูปแบบการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโอกาสในชุมชน 

16/06/2018 - 17/06/2018

IMG_7825.JPG

Closed

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

IMG_7825.JPG

Closed

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

read more >>>

การอบรมเชิงปฏิบัติ ณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วม ได้นำรูปแบบการวิจัยนี้ไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโอกาสในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16/05/2019

16/06/2018 - 17/06/2018

การอบรมเชิงปฏิบัติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการอบรมที่มุ่งหวังให้คณาจารย์ และนักวิจัย ได้นำรูปแบบการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโอกาสในชุมชน 

KU_SubLogo_Thai.png

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Closed

24/06/2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วม ได้ทดลองใช้เครื่องมือและฝึกทักษะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีการพัฒนาและเป็นประโยชน์มากขึ้น

read more >>>
IMG_9018.JPG

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Closed

bottom of page