top of page

Literature Review ทบทวนวรรณกรรมต้องทำอย่างไร?

Cover Note_Research-04.png

วัตถุประสงค์ในการเขียน Literature Review หรือการทบทวนวรรณกรรม สำหรับการทำงานวิจัยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทราบถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราสนใจทำวิจัย ว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไปบ้างแล้วหรือยัง ถ้าหากมีการศึกษาแล้ว รายละเอียดเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกับหัวข้อที่เราสนใจหรือไม่ และทบทวนความรู้ที่มีอยู่ของเราว่าเราแน่ใจ เข้าใจในหัวข้อ และประเด็นที่จะศึกษาวิจัยนี้เพียงพอแล้วหรือยัง มองเห็นจุดเด่น และจุดด้อยของประเด็นวิจัยนั้น ๆ ที่เราต้องการศึกษา

 

หลักการเขียน literature review
 

1. รู้จักภาพรวม : รู้จักภาพรวมของงานวิจัยที่จะทำว่าประเด็นที่มีการศึกษานี้คืออะไร ประเด็นไหนมีการศึกษามากหรือน้อย เราต้องมีความชัดเจนในการเลือกประเด็นและหัวข้อ เพื่อที่จะได้เขียน literature review ให้ออกมาตรงตามที่เราต้องการ และสามารถเล่าและสรุปภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดได้

2. เปรียบเทียบประเด็น : เปรียบเทียบประเด็นที่มีข้อสรุปแน่นหนา กับประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป 

3. ต้องรู้ว่างานของเราอยู่ในประเด็นไหน : เพื่อที่จะได้หาข้อมูล ข้อสรุป หรือหลักฐานเพิ่มเติม มาสนับสนุนประเด็นที่ศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นโดยตรง แต่สามารถนำประเด็นอื่น ๆ ที่มีความใกล้เคียงหรือมีหลักฐานที่จะนำมาสนับสนุนประเด็นที่เราสนใจได้

4. เรื่องที่เราศึกษามีผู้เคยทำมาหรือไม่ : ปัญหาเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยนี้เคยมีผู้ทำหรือไม่ ถ้ามีเขาตอบคำถามว่าอย่างไร ตอบไว้ได้ดีแล้วหรือไม่ เรื่องไหนที่ยังตอบไม่ชัดเจน มีคนอื่นตอบคำตอบที่ขัดแย้งหรือไม่ ถ้ายังไม่มี ก็สามารถบอกได้ว่างานของเราเป็นงานใหม่จริงๆ

5. ไม่คัดลอกงานของคนอื่น

6. เลือกแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้และมีข้อมูลที่อัพเดท : เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เรานำมาอ้างอิงนั้น มีการค้นคว้าวิจัยเป็นผลงาน และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้

7. รู้จักการคัดเลือกข้อมูลสำคัญ : การคัดเลือกข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทบทวนวรรณกรรม เพราะถ้าหากเราไม่สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญได้ ข้อมูลที่เราได้มาจะไม่สามารถนำมาสนับสนุนประเด็นต่าง ๆ ได้ตรงจุดมากนัก

8. มีการสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เช่น ปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลในการศึกษา ข้อสรุปที่ช่วยยืนยันสมมติฐานของเรา


9 . แสดงถึงช่องว่างทางวิชาการที่จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำวิจัย : เมื่อทราบถึงประเด็นปัญหาที่เราต้องการจะทำการศึกษาแล้ว ลองมองถึงช่องว่างในประเด็นที่ยังไม่มีผู้อื่นทำการศึกษา เพื่อที่เราจะช่วยเติมเต็มคำตอบตรงช่องว่างนั้นได้ และคาดการณ์ได้ถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร (สำหรับท่านใดที่ต้องการยื่นทุนหรือเสนอหัวข้องานวิจัย ตรงส่วนนี้อาจจะช่วยให้ผู้สนับสนุนทุนตัดสินใจมอบทุนให้เราได้เช่นกัน) 

11. อภิปรายผลการศึกษาในตอนท้ายได้ว่าเทียบเคียงกับผลงานของใครได้บ้าง เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผลงานวิจัยของเราได้สร้างความรู้ใหม่

12. ทำการทบทวนจากวรรณกรรมที่หลากหลาย 

#theTSISThailand

อ้างอิง

https://home.kku.ac.th/nikom/literature_reviews_2561.pdf

http://www.siuk-thailand.com/study-guide/how-write-literature-review/

http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:how-to-write-the-literature-review&catid=73:2008-12-24-05-03-29&Itemid=89

bottom of page