top of page

โครงการสำรวจพื้นที่ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

img_dbbee6dac7da1f3f2ae7c06431725750.png

โครงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการบ้านมั่นคง เพื่อศึกษารูปแบบและการดำเนินงานของโครงการบ้านมั่นคงในบริบทที่แตกต่างออกไป โดยขอบเขตพื้นที่ศึกษาแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 เมือง รวมทั้งสิ้น 10 เมือง โดยศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการปรับปรุงชุมชนแออัดทั้งเมือง (Citywide Slum Upgrading) และเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมือง แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

bottom of page