top of page

"โครงการบ้านมั่นคง" โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 

img_dbbee6dac7da1f3f2ae7c06431725750.png

"โครงการบ้านมั่นคง" โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยแก่คนจนในเมืองที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่นอกชุมชน ผู้อยู่อาศัยในบ้านเช่า บ้านพักตามโรงงาน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยทำการศึกษาและทบทวนความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ 11 และตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด อย่างเป็นระบบทั้งเมืองของโครงการบ้านมั่นคง

โครงการการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมือง (Cities without Slums)
  1. จัดทำชุดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
 2. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษายุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
 3. จัดทำคู่มือในการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบทั้งเมือง

bottom of page