top of page

การวิเคราะห์ปัจจัยสร้างสุขของประชาชน

จัดทำคู่มือตรวจวัดความสุขและแนวทางในการเพิ่มสุข (The Happiness Detector) โดยจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างหลากหลายช่วงวัยเพื่อหาแนวทางคำนวณการสร้างสุขและการแจ้งเตือนหากผู้ทำแบบทดสอบได้ผลอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้สำรวจ เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page