top of page

วิจัยตัวชี้วัด CSR กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ออกแบบและพัฒนาชุดตัวชี้วัดสำหรับใช้ประเมินโครงการCSRที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนและเผยแพร่ชุดตัวชี้วัดไปใช้ในวงกว้าง

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page