top of page

อบรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ U2T ตำบลพนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีการดำเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน แต่ต้องการต่อยอดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และรูปแบบการหารายได้ให้ชุมชนใหม่ ๆ เช่น การท่องเที่ยว จึงต้องการได้รับการอบรมและทดลองปฏิบัติจริงจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมพัฒนาร่วมกันต่อ

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page