top of page

เพศสื่อสาร

มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ สร้างนักสื่อสารที่สามารถสร้างสื่อ ที่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็น (1) ความรู้ในเรื่องสุขภาวะทางเพศ (2) พฤติกรรมทางเพศ และ (3) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย แก่นักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสร้างนักสื่อสารที่สามารถสร้างสื่อ ที่สามารถให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page