top of page

โครงการประเมินแผนงานส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก

มีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กเยาวชน ในกลุ่มครอบครัว ทั่วไปและครอบครัวกลุ่มยากลําบาก ให้เข้าถึงพื้นที่เรียนรู้(Learning Space) และการเล่นเพื่อการพัฒนาใน รูปแบบที่หลากหลายการส่งเสริมการเล่นของเด็กที่สัมพันธ์กับพื้นที่เรียนรู้(LearningSpace) ตลอดจนการบ่ม เพาะพื้นที่เรียนรู้ให้เกิดการพัฒนายกระดับ การจัดทําแผนที่ของพื้นที่เรียนรู้และจัดให้มีระบบการโค้ชพื้นที่เรียนรู้ สําหรับเด็กและเยาวชน

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page