top of page

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

เป็นดําเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่นับเป็นหนึ่งในผู้เล่นในระบบนิเวศภายใต้บทบาทของสถาบันการศึกษา มีเป้าหมายการดําเนินโครงการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน จึงจัดดําเนินการทํางานภายใต้โครงการในรูปแบบของการสร้างกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise; SE)

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page